معرفی


دکتری عمران- سازه از دانشگاه مک گیل (کانادا)

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

تلفن: 3328860    دورنگار:3321005

پست الكترونيك:kheyroddin@semnan.ac.ir

افتخارات ریاست محترم دانشگاه

 

بخشي از وظايف و اختيارات

تعيين سياست هاي كلي و خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياستهاي آموزشي و پژوهشي

رهبري فعاليت هاي آموزشي و اداري

نظارت در تهيه و تدوين بودجه دانشگاه

اعمال نظارت بر فعاليت هاي بخش هاي مختلف دانشگاه و ايجاد هماهنگي بين آنها

ارائه گزارش سالانه عملكرد دانشگاه

نصب و عزل اعضاي هيات رييسه دانشگاه، روساي دانشكده ها، مديران گروه هاي آموزشي و مسئولان واحدهاي ذيربط

اجراي مصوبات و آيين نامه ها و بخشنامه و دستوالعمل هاي تعيين شده از سوي وزارت متبوع

ارائه پيشنهاد تاسيس و توسعه و انحلال برخي از واحد هاي ذيربط دانشگاه به شوراي دانشگاه

کنابهای منتشر شده
بارگذاري سازه ها (چاپ سوم)

د‌ياگرامهاي نيروي محوري برشي و ممان خمشي( چاپ دوم)

آناليز و طراحي ديوارهاي برشي (ويرايش دوم چاپ سوم)

مصالح ساختمانی توانمند دانش و کاربردها

تحليل غير خطي سازه هاي بتن آرمه ويرايش ٢

سيستم های مقاوم سازه ای در ساختمان های بلند

آناليز و طراحي ديوارهاي برشي (ويرايش دوم)

بارگذاري سازه ها (چاپ دوم)

تحليل غير خطي سازه هاي بتن آرمه به كمك روش اجزاء محدود

د‌ياگرامهاي نيروي محوري برشي و ممان خمشي

Copyright  © 2017 kheyroddin.semnan.ac.ir . All rights reserved