معرفی

  دکتر علی خیرالدین

 

دکتری عمران- سازه از دانشگاه مک گیل (کانادا)

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

تلفن: 33533780    دورنگار:33654121

پست الكترونيك:kheyroddin@semnan.ac.ir

 

رزومه فارسی

https://scholar.google.com/citations?user=aqTmEFAAAAAJ&hl=fa&oi=sra

Researchgate

Scopus


دکتری عمران- سازه از دانشگاه مک گیل (کانادا)

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

تلفن: 33533780    دورنگار:33654121

پست الكترونيك:kheyroddin @ semnan.ac.ir

Copyright  © 2017 kheyroddin.semnan.ac.ir . All rights reserved