تحصیلات

دکتری عمران- سازه از دانشگاه مک گیل (کانادا)

کارشناسی ارشد - عمران-سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی -  مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران   دانلود : kheyroddin phd thesis           حجم فایل 12984 KB
Copyright  © 2018 kheyroddin.semnan.ac.ir . All rights reserved