آدرس : سمنان - پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی عمران

تلفن : 02331535220

پست الكترونيك: kheyroddin  {@} semnan.ac.ir