سال  1391

 1-چاپ مقاله « cyclic perfor mance of retrofitted rein forced conerete beam – column joints using steel prop» در نشريه ISI(Elsevier)   , construction And Buildings materials .دارای D.O.I:10.1016/combuildmat.2012/04/115 صص 278 الی 294 نويسندگان: محمدکاظم شربتدار - دكتر علي خيرالدين ـ ابراهیم امامی

2-   پذیرش مقاله «Behavior  of large-scale bracing system in tall buildings subjected to earthquake loads    » در نشريه   journal of civil Eng. And management   ISI  در سال 2012 ( با اعتبار ISI)  نويسندگان: علی همتی - دكتر علي خيرالدين

3-   چاپ مقاله « proposing the hexagrid system as a new structural system for tall buildings» در نشریه ISI Jone wileyThe structural design of tall and special buildings  دارای D.O.I:10.1016/tall.1009   نويسندگان: نیلوفر مشهدی علی - دكتر علي خيرالدين

4-   چاپ مقاله « ٍEvaluation of the seismic performance of off centre bracing system with ductile element in steel freames» در نشریه«ISI      Steel and composite structures »  Vol.12و No. 5  نويسندگان: محمد بزاز - دكتر علي خيرالدين –محمدعلی کافی –زهرا ادیب 

5-   چاپ مقاله «تأثیر اندازه المان بر رفتار غیر خطی دیوارهای برشی بالدار » در مجله علمی پژوهشی عمران مدرس ـ صص 27  الی 37  سال 12 شماره 1  بهار 91 (با اعتبار علمی پژوهشی وISC) نويسندگان: سید محمد خاتمی - دکترعلي خيرالدين   

6-   ارائه مقاله « Investigation effect of size element in nonlinear behavior of concrete Shear wall  » در نهمین کنکره  بین المللی مهندسی عمران ـ در دانشگاه اصفهان مورخ  8 تا 10 May2012  نویسندگان: سیدمحمد خاتمی - علی خیرالدین

7-   ارائه مقاله « Evaluation of seismic behavior in exoskeleton structural system for reinforced concreted tall buildings  » در نهمین کنکره  بین المللی مهندسی عمران ـ در دانشگاه اصفهان مورخ  8 تا 10 May2012  نویسندگان: سیما آرامش - علی خیرالدین 

8-   ارائه مقاله « On Investigation  on the effect of core Shear lag in tubular structures  » در نهمین کنکره  بین المللی مهندسی عمران ـ در دانشگاه اصفهان مورخ  8 تا 10 May2012  نویسندگان: سیدروح ا... حسینی واعظ –حسین نادر پور- علی خیرالدین 

9-     ارائه مقاله « Investigation the seismic design lateral force distribution of a tall steel moment frame building based on in elastic behavior  » در نهمین کنکره  بین المللی مهندسی عمران ـ در دانشگاه اصفهان مورخ  8 تا 10 May2012  نویسندگان: ذبیری هاشمی –ب فرهادی - علی خیرالدین –مشایانفر 

10-ارائه مقاله « ارزیابی اثر زلزله بر تجهیزات مکانیکی برج پیش گرم کن کارخانه سیمان » در اولین کنفرانس ملی صنعت بتن ـ در مرکز بین المللی و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان مورخ  4 و 5 خرداد ماه 91   نویسندگان: دکتر علی خیرالدین –ساسان عشقی –داود عبدا... زاده –عباس سیوندی پور  

11-ارائه مقاله « ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای کیفی تفصیلی کارخانه ریسندگی سابق سمنان » در اولین کنفرانس ملی صنعت بتن ـ در مرکز بین المللی و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان مورخ  4 و 5 خرداد ماه 91   نویسندگان: دکتر علی خیرالدین - عباس سیوندی پور- احمد دالوند  

12-ارائه مقاله « اثر میانقاب در ایجاد طبقه نرم در سازه بتن آرمه » در اولین کنفرانس ملی صنعت بتن ـ در مرکز بین المللی و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان مورخ  4 و 5 خرداد ماه 91   نویسندگان: دکتر علی خیرالدین –حمید بیرقی

13-ارائه مقاله « بررسی تأثیر جابجایی محور مرکزی ستون ها در قابهای خمشی بتنی » در اولین کنفرانس ملی صنعت بتن ـ در مرکز بین المللی و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان مورخ  4 و 5 خرداد ماه 91   نویسندگان: دکتر علی خیرالدین –حسین پروینی ثانی

14-ارائه مقاله « بحث پتانسیل خرابی پیش رونده در ساختمان های بتنی » در اولین کنفرانس ملی صنعت بتن ـ در مرکز بین المللی و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان مورخ  4 و 5 خرداد ماه 91   نویسندگان: فرشاد محرابی - دکتر علی خیرالدین –محسن گرامی  

15-   ارائه مقاله « بررسی اثر زلزله کاهش دهانه قاب در ارتفاع بر پریود سازه های بتن آرمه » در اولین کنفرانس ملی صنعت بتن ـ در مرکز بین المللی و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان مورخ  4 و 5 خرداد ماه 91   نویسندگان: فرشاد محرابی - دکتر علی خیرالدین –محسن گرامی

سال  1390

16-چاپ مقاله « Comparison of Nonlinear Behavior of Steel Moment Frames Accompanies With RCShear Walls or Steel Bracings» در نشريه  , The Structural Design of Tall And Special Buildings.دارای D.O.I:10.1002/tal.571نويسندگان: حامد اسماعیلی- دكتر علي خيرالدين ـ محمدعلی کافی –حامد نیکبخت

17-چاپ مقاله «The Effect of Flange Thickness on The Behavior of Flanged-Section Shear Walls  » در نشريه  , PROCEDIA ENG… .( با اعتبارISI   Vol.4  و سال 2011 صص  2994 الی 3000 –نويسندگان: سیدمحمد خاتمی - دكتر علي خيرالدين

18-چاپ مقاله «Influence of Carbon Fiber Reinforced Polymers on Upgrading Shear Behavior of RC Coupling Beams  » در نشريه  , IJST, Transactions of civil eng.  ( با اعتبارISI   Vol.35  No. C2,و سال 2011 صص  155 الی 169 نويسندگان: دكتر علي خيرالدين –حسین نادرپور –غلامرضا قدرتی امیری –سید روح ا... حسینی واعظ

19-چاپ مقاله « بررسی آسیب پذیری لرزه ای سازه های دوبلکسی بتن آرمه در برابر زلزله » در نشريه  مهندسی عمران ونقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران ـ صص 479 الی 486  شماره 4  دوره 45  مهر ماه 90 (بااعتبار علمی پژوهشی وISC)–نويسندگان: غلامرضا قدرتی امیری - دکترعلي خيرالدين ـ علی کارگران  

20-چاپ مقاله « بررسی رفتار غیر خطی باسکولی شناژ شالوده ها و مقایسه آن با مقررات ملی ایران و آئین نامه نوپ » در نشريه  مهندسی عمران ونقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران ـ صص 517 الی 527  شماره 5  دوره 45  د ی ماه 90 (بااعتبار علمی پژوهشی وISC)–نويسندگان: دکترعلي خيرالدين ـ علی امیری  

21-چاپ مقاله « بررسی زلزله و سونامی منطقه توهوکو (Tohoko) کشور ژاپن در سال 2011 » در نشريه  پژوهشنامه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ـ صص 49 الی 54  شماره 3 و 4  دوره 14  پائیز و زمستان 90 (با اعتبار علمی - ترویجی) نويسندگان: دکترعلي خيرالدين ـ عباس سیوندی پور –سهراب کاشفی

22-چاپ مقاله « معرفی بلندترین ساختمان جهان، برج خلیفه (برج دوبی) » در نشريه داخلی انجمن مهندسان محاسب ساختمان ـ صص 34 الی 11  شماره  4  دوره جدید  بهار و تابستان  90  نويسندگان: سیما آرامش - دکترعلي خيرالدين

23-چاپ مقاله « بررسی روند ترک خوردگی و نیروهای طراحی شناژها در پی های  سطحی با اختلاف تراز » در نشريه  مهندسی عمران شریف ـ صص 65الی76 شماره 2 جلد27 دوره2 خرداد وتیر90 (با اعتبار علمی پژوهشی وISC)- نويسندگان: دکتر علي خيرالدين ـ علی امیری

24-ارائه مقاله « بررسی عددی شکل پذیری و جذب انرژی حلقه فولادی ساخته شده از ورق در مهاربندهای هم محور » در دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد ـ در انجمن سازه و فولاد مورخ  4 و 5 دی ماه 1390  نویسندگان: زهرا عندلیب –محمد علی کافی - علی خیرالدین - محمدبزاز 

25-ارائه مقاله « بررسی رفتار تیر بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند » در سومین کنفرانس سالیانه بتن ایران ـ تهران  مهر ماه 1390  نویسندگان: علی همتی –  علی خیرالدین –محمدکاظم شربتدار   

26-سخنران کلیدی مقاله « مروری بر رفتار قاب های بتن آرمه تقویت شده با بادبند فلزی » در سومین کنفرانس ملی بتن ایران و نهمین همایش روز بتن ـ در دانشگاه شهید بهشتی مورخ 16و 17مهر1390دكترعلی خیرالدین

27-ارائه مقاله « بررسی رفتار تیر بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند » در سومین کنفرانس ملی بتن ایران و نهمین همایش روز بتن ـ در دانشگاه شهید بهشتی مورخ 16 و 17 مهر 1390  بصورت سخنران کلیدی نویسندگان: علی همتی - دکتر علی خیرالدین –دکتر محمدکاظم شربتدار

28-ارائه مقاله « مقایسه رفتار خطی و غیر خطی دیوارهای برشی بالدار UوZ  شکل » در ششمین کنکره  ملی مهندسی عمران ـ در دانشگاه سمنان مورخ 6 و 7 اردیبهشت 1390  نویسندگان: سید محمد خاتمی- دکتر علی خیرالدین

29-ارائه مقاله« بررسی نحوه تأثیر پارامترهای سازه ای بر رفتار لرزه ای ساختمان های دال تخت» در ششمین کنکره  ملی مهندسی عمران ـ در دانشگاه سمنان مورخ 6 و 7 اردیبهشت 1390  نویسندگان: سید روح ا... حسینی واعظ –حسین نادرپور-علی خیرالدین

30-ارائه مقاله « Prediction of FRP Contribution to The Shear Resistance of RC Beams Using Artificial Neural Networks» در ششمین کنکره  ملی مهندسی عمران ـ در دانشگاه سمنان مورخ 6 و 7 اردیبهشت 1390  نویسندگان: حسین نادرپور –علی خیرالدین –محمدکاظم شربتدار –غلامرضا قدرتی امیری - سید روح ا... حسینی واعظ

31-ارائه مقاله « Evaluating the Performance of Steel Ring in Special Bracing Frame» در کنفرانس بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله 6th  International Conference Seismology and Earthquake Eng. ـ تهران مورخ 16الی 18 May2011  نویسندگان: م. بزاز- دکتر علی خیرالدین -محمدعلی کافی -ز عندلیب

32-ارائه مقاله « Seismic Evaluation of Available Retrofitting Methods for Non-Ductile RC Frames Using ANNS»  در کنفرانس بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله 6th  International Conference Seismology and Earthquake Eng. ـ تهران مورخ 16الی 18 May2011  نویسندگان: حسین نادرپور - دکتر علی خیرالدین 

33-ارائه مقاله « Nonlinear Analysis of Different Shapes of Flange Shear Walls» در کنفرانس بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله 6th  International Conference Seismology and Earthquake Eng. ـ تهران مورخ 16الی 18 May2011  نویسندگان: سیدمحمد خاتمی –- دکتر علی خیرالدین 

34-ارائه مقاله « Pushover Analysis of Steel Moment Frame Accompanied with RC Shear Wall or Steel Bracing» در کنفرانس بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله 6th  International Conference Seismology and Earthquake Eng. ـ تهران مورخ 16الی 18 May2011  نویسندگان: سیدمحمد خاتمی - دکتر علی خیرالدین 

35-ارائه مقاله « معرفی آسمان خراشهای بسیار بلند هزاره سوم » در دومین کنفرانس بین المللی سازه و معماری ـ در دانشگاه تهران مورخ 27 و 28 اردیبهشت 1390  نویسندگان: دکتر علی خیرالدین ـ احمد دالوند ـ عباس سیوندی پور

36-ارائه مقاله « تقابل بین معماری و سازه در ساختمان های بلند با سیستم شبکه قطری » در دومین کنفرانس بین المللی سازه و معماری ـ در دانشگاه تهران مورخ 27 و 28 اردیبهشت 1390نویسندگان: نیلوفر مشهدی علی ـ دکتر علی خیرالدین ـ آرش محمدزاده

37-ارائه مقاله « معرفی طرح معماری و سیستم سازه ای شبکه خارجی (Exoskeleton) در برج بلند 14-0 دبی » در دومین کنفرانس بین المللی سازه و معماری ـ در دانشگاه تهران مورخ 27 و 28 اردیبهشت90 نویسندگان: دکتر علی خیرالدین ـ سیما آرامش

38-ارائه مقاله « Investigation the seismic design Lateral force distribution of SAC-9 Building based on inelastic behavior of structure» 6th  International Conference Seismology and Earthquake Eng. ـ در کره جنوبی–سئول- مورخ 16الی 18 May2011  نویسندگان:روزبه ظهیری هاشمی- بصیر فرهادی - دکتر علي خيرالدين - محسن علی شایانفر

39-ارائه مقاله « بررسی رفتار تیر بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند » در دومین کنفرانس بین المللی سازه و معماری ـ در دانشگاه تهران مورخ 27 و 28 اردیبهشت 1390نویسندگان: دکتر علی خیرالدین ـ سیما آرامش

40-تاليف كتاب « آناليز وطراحي ديوارهاي برشي»- چاپ سوم –انتشارت دانشگاه سمنان ١٣٩٠

41- تاليف كتاب « راهنمای تحلیل غیر خطی و ارزیابی عملکرد سه بعدی(Perform 3D Version4)»- چاپ سوم –انتشارت دانشگاه سمنان ١٣٩٠–نویسندگان:  حامد اسماعیلی –دکتر علی خیرالدین

سال 1389

42-چاپ مقاله « ارزیابی لرزه ای سیستم قاب خمشی بتنی با تیرهای کم ارتفاع » در نشريه  عمران مدرس ( با اعتبار علمی پژوهشی(ISC))–نويسندگان: دكتر علي خيرالدين ـ سعید فامیلی

43-چاپ مقاله « بررسی رفتار دیوار آجری غیر مسلح به کمک آنالیز بار افزون » در مجله علمی ترویجی پژوهشنامه زلزله شناسی ومهندسی زلزله -(با اعتبار علمی ترویجی ISC  ) سال سیزدهم شماره 49 و 50 پائیز وزمستان 1389 نويسندگان:محمد حسین ثقفی - سروش صفاخواه–دكتر علي خيرالدين 

44-چاپ مقاله «تأثیر آرایش شناژ در صلبیت پی های منفرد با اختلاف تراز » در فصلنامه اساس  عمران مدرس ( با اعتبار علمی پژوهشی)–نويسندگان: دكتر علي خيرالدين ـ علی امیری

45-چاپ مقاله «عملکرد لرزه ای غیر خطی ستون کوتاه در سازه های کم بتن آرمه با اختلاف تراز طبقه » در نشريه  مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد ( با اعتبار علمی پژوهشی(ISC)–نويسندگان: دكتر علي خيرالدين ـ علی کارگران  

46-چاپ مقاله «Seismic Evaluation of FRP – Strengthened RC Buildings Subjected To Near-Fault Ground Motions Having Fling Step» در نشريه  Composite Structures( با اعتبارISI  )–نويسندگان: علیرضا مرتضایی ـ ح  رونق-  دكتر علي خيرالدين

47-چاپ مقاله «Prediction of FRP –confined Compressive strength of Concrete Using Artificial Neural Networks» در نشريه Composite Structures, Pub Online 27April 2010( با اعتبارISI  )– نويسندگان: حسين نادر پور-  دكتر علي خيرالدين –دکتر قدرتی اميری

48-چاپ مقاله «Finite Element Analysis And Seismic Rehabilitation of a 1000-Year- Old Heritage Listed Tall Masonry Mosque  » در نشريهStructural Design af Tall And Special Buildings ,  ( با اعتبار ISI  )–نويسندگان:: علیرضا مرتضایی ـ دكتر علي خيرالدين ـ ح ر رونق

49-چاپ مقاله «Strengthening of Historical Masonry Buildings with Fiber Reinforced Polymers (FRP)» درنشریه  Advanced Materials Research  شماره چاپVOL.133-134  سال 2010 صفحات903-910 ( با اعتبار ISI کشور سوئیس)- نويسندگان: دكتر علي خيرالدين –محمد حسین ثقفی –سروش صفاخواه

50-ارائه مقاله « بررسی تأثیر کوپله کردن (مشخصات) هسته های مقاوم بتنی بر رفتار ساختمان های بلند » در پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد ،14-16 اردیبهشت89  بصورت سخنرانی نویسندگان: دکتر علی خیرالدین ـ سلیم کریم پور

51-ارائه مقاله « مقایسه و بررسی خصوصیات دال های مجوف بادکنکی نسبت به دال های توپر و چگونگی طراحی آن » در پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران ـ دانشگاه فردوسی مشهد ،14-16 اردیبهشت 89  بصورت سخنرانی نویسندگان: دکتر علی خیرالدین ـ ماهان قاسمی نقیب دهی(دانشجو) ـ مرتضی دهقان(دانشجو)

52-ارائه مقاله « بررسی رفتار غیر خطی دیوار آجری غیر مسلح تقویت شده با پوشش(FRP)»درپنجمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد ،14-16 اردیبهشت 89  بصورت سخنرانی نویسندگان: دکتر علی خیرالدین ـ محمدحسین ثقفی ـ سروش صفاخواه

53-ارائه مقاله « مقایسه سیستم های لوله ای در ساختمان های بلند مرتبه بتن آرمه »در پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران ـ دانشگاه فردوسی مشهد ،14-16 اردیبهشت 89  بصورت سخنرانی نویسندگان: دکتر علی خیرالدین ـ حسین جمشیدی (دانشجو)

54-ارائه مقاله «Assessment of Seismic Resistance of A Masonry Chimney Subjected To Earthquake Loading» در 14th European Con.on Earthquake Eng.درتاریخ  8 /6/1389 نویسندگان: علیرضا مرتضایی ـ دکتر علی خیرالدین

55-ارائه مقاله «A Neural Network Model to Assess The Ductility in Reinforced Concrete Buildings Subjected to Near-Fault Earthquakes»در14th European Con.on Earthquake Eng.درتاریخ 8/6/1389 نویسندگان: علیرضا مرتضایی ـ دکتر علی خیرالدین

56-ارائه مقاله «Investigation of The  Nonlinear Behavior of RC Flanged Shear Walls»در14th European Con.on Earthquake Eng.درتاریخ 8/6/1389 نویسندگان: سید محمد خاتمی ـ دکتر علی خیرالدین

57-ارائه مقاله « بررسی اندر کنش دیوار برشی بتن آرمه ومهاربند فولادی درسیستم های قاب خمشی میان مرتبه» در اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازه 4/10/1389  نویسندگان: دکتر علی خیرالدین- حامد اسمعیلی

58-ارائه مقاله « بررسی استفاده از قاب خرپایی به منظور افزایش ضریب رفتار قاب ساده مهاربندی شده » در اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه ـ 4/10/1389 نویسندگان: دکتر علی خیرالدین ـ حمید مظاهری

59-ارائه مقاله « تطبیق طیف طرح آئین نامه های طرح لرزه ای ..... » در اولین همایش ملی سازه، زلزله ، ژئوتکنیک ـ 1389 نویسندگان: دکتر علی خیرالدین ـ داود عبداله زاده ـ محمد مستعلی

60-ارائه مقاله « استفاده از دال های مجوف بادکنکی جهت صنعتی سازی سازه ها » در کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها ـ 1389 نویسندگان: دکتر علی خیرالدین ـ میثم قاسمی ـ ماهان قاسمی ـ مرتضی دهقان

61-ارائه مقاله « کاربرد بتن های الیافی توانمند(HPFRC)درطراحی لرزه ای سازه ها»دراولین کنفرانس تکنولوژی بتن ـ تبریز ،6-7 سال Nov. 2009  بصورت سخنرانی نویسندگان: دکتر علی خیرالدین ـ مرتضی دهقان(دانشجو) ـ ماهان قاسمی نقیب دهی(دانشجو)

62-ارائه مقاله « کاربرد بتن های الیافی توانمند(HPFRC) در طراحی لرزه ای سازه ها»دراولین کنفرانس تکنولوژی بتن  تبریز ،6-7 سالNov. 2009بصورت سخنرانی نویسندگان: دکتر علی خیرالدین ـ مرتضی دهقان ـ ماهان قاسمی نقیب دهی

63-تاليف كتاب «بارگذاری سازه ها براساس استاندارد 2800 ایران و مبحث ششم مقررات ملی ساختمان»- چاپ دوم انتشارات دانشگاه سمنان ١389 نویسندگان: دکتر علی خیرالدین–مسعود انواری

64-تاليف كتاب «مقاوم سازی اتصالات دال –ستون در دالهای تخت با استفاده از الیاف مسلح پلیمری(FRP)»- چاپ دوم-  انتشارات دانشگاه سمنان ١389  نویسندگان: دکتر علی خیرالدین –پژمان به زرد

سال 1388

65-چاپ مقاله « بررسی اندر کنش دیوار برشی بتن آرمه و مهاربند فولادی در سیستم قاب خمشی فولادی میان مرتبه » در نشريه علمی پژوهشی سازه و فولاد ـ صص 31  الی 42 سال پنجم شماره ششم پائیز و زمستان 1388 (بااعتبار علمی پژوهشی) نويسندگان: دكترعلي خيرالدين ـ حامد اسماعیلی

66-چاپ مقاله «بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های بنایی موجود » در نشريه تخصصی سازمان نظاممهندسی ساختمان استان سمنان ـ ص ص 4الی16 شماره 9سال پنجم پائيز ٨٨ نويسندگان: دكترعلي خيرالدين ـ محمد حسین سقفی –سروش صفاخواه

67-چاپ مقاله « بررسی رفتار لرزه ای ستون های کوتاه بتن آرمه ناشی از احداث سازه بر روی سطح شیبدار » در مجله  علمی پژوهشی مدلسازی در مهندسی –دانشگاه سمنان ـ صص 57  الی 62 سال هفتم شماره 18 پائیز 1388 (بااعتبار علمی پژوهشی ) نويسندگان: دكترعلي خيرالدين ـ علی کارگران

68- ارائه مقاله «Investigation the Effect of FRP Sheets Seismic Behavior of Reinforced Concrete Frames and Distribution of Plastic Hinges»درسومين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه،  تهران 7 الی 8 ارديبهشت 1388 –نويسندگان: حسين نادر پور –دكتر علي خيرالدين –سيد روح ا... حسيني واعظ

69-ارائهمقاله «Shape and Dimensional Effect on Behavior of Concrete Columns Confined with FRP Sheets»در سومين كنفرانس بين المللي بتن وتوسعه، تهران ، 7 الی 8 ارديبهشت 1388–نويسندگان: حميدرضا صالحيان–دکترعلي خيرالدين

70-ارائه مقاله « Seismic Behavior of Short Column in RC Structures»در سومين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه، تهران ، 7 الی 8 ارديبهشت 88 –نويسندگان: دكتر علي خيرالدين –علي كارگران

71-ارائه مقاله « Nonlinear Finite Element Model for Reinforced Concrete Shear Walls Based on Multi-layer Shell Element»در سومين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه، تهران ، ارديبهشت 88 –نويسندگان: عليرضا مرتضايي - دكتر علي خيرالدين- دكترغلامرضاقدرتي اميری

72-ارائهارائه مقاله « Nonlinear Finite Element Analysis of Historical Masonry Building of Imam Khomeini (Sultani) Masque in Semnan »درهشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران،دانشگاه شيراز ، ارديبهشت 88 –نويسندگان: عليرضا مرتضايي(دانشجو)-دكتر علي خيرالدين- دكتر غلامرضا قدرتي اميری

73- ارائه مقاله « استفاده از قاب خرپايي به جاي سيستم دوگانه در ساختمانهاي فولادي بلندتر از 15 طبقه » در هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران ، دانشگاه شيراز ، ارديبهشت 88 –نويسندگان:دكترعلي خيرالدين –حميد مظاهري

74-ارائه مقاله « کاربرد بتن های اليافی توانمند (HPFRC)در طراحی لرزه ای سازه ها » در نخستين کنفرانس بين المللی تکنولوژی بتن،دانشگاه تبريز، 15الی 16 آبان 88- نويسندگان:علی خيرالدين-مرتضی دهقان –ماهان قاسمی نقيب دهی

75-       ارائه مقاله « بررسی ابهامات استاندارد 2800 در مورد تحليل سازه های ترکيبی در ارتفاع با دو سيستم مختلف مقاوم باربر جانبی» در چهارمين همايش ملی نگرشی برآئين نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)، تهران(مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن )26الی 27 آبان 1388- نويسندگان: دکتر علی خيرالدين –مرتضی دهقان –ماهان قاسمی نقيب دهی –نيلوفرمشهدی علی

76-ارائه مقاله « Nonlinear Dynamic Response of reinforced Concrete Coupling Beams Externally Bonded with FRP Sheets » در 9th International Symposium on Fiber Reinforced for Concrete Structures،کشور استراليا ،13-15July 2009( 22 الی 24 تير 1388)- نويسندگان:حسين نادر پور- سيد روح ا... حسيني واعظ- دکتر علی خيرالدين - دکتر غلامرضا قدرتی اميری

77-ارائه مقاله « Seismic Evaluation and FRP Strengthening of Existing RC Columns under Near Field Ground Motion » در 9th International Symposium on Fiber Reinforced for Concrete Structures،کشور استراليا ،13-15July 2009( 22 الی 24 تير 1388)-نويسندگان: عليرضا مرتضايي - دکتر علی خيرالدين - دکتر غلامرضا قدرتی اميری

78-ارائه مقاله « Finite Element Analysis of Slab-Column Connection Strengthened with FRP Sheets under Impact –loading » در 9th International Symposium on Fiber Reinforced for Concrete Structures، کشور استراليا ،13-15July 2009( 22 الی 24 تير 1388)- نويسندگان: سيد روح ا... حسيني واعظ - دکتر غلامرضا قدرتی اميری- دکتر علی خيرالدين- حسين نادر پور

79-چاپ مقاله « مروری بر بیش از 40 سال توسعه مواد مرکب سیمانی مسلح الیافی(FRC) در مهندسی عمران» در نشريه فصلنامه بتن چاپ در سال هشتم ـ شماره 36زمستان 88  صفحات 27-35 (با اعتبار  ؟؟  )-نويسندگان:دکتر علي خيرالدين ـ علی همتی

80-چاپ مقاله « تعيين ابعاد بهينه بازشوهای افقی درجات تيرهای بتن مسلح» در فصلنامه اساس (انجمن مهندسين عمران ايران ) ، سال 11 ، شماره 24 ، تابستان 88(با اعتبار علمی –پژوهشی) نويسندگان: دکتر علی خيرالدين- حميد مظاهری

81-چاپ مقاله « پیشنهاد رابطه محاسبه مقاوت بتن محصور شده در ستون های پل های بتن آرمه تقویت شده به کمکFRP» در مجله  علمی پژوهشی مهندسی حمل ونقل ـ صص 37  الی 53 سال اول شماره اول پائیز 1388 (بااعتبار علمی پژوهشی ) نويسندگان:دكترعلي خيرالدين ـ حسین نادرپور –سیدروح ا... حسینی واعظ

82-چاپ مقاله « بررسی رفتار غير خطی تيرهای بتن آرمه با بتن مقاومت بالا » در نشريه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد ،سال 21،شماره 1 ،سال 1388 (با اعتبار علمی –پژوهشی) نويسندگان: دکتر علی خيرالدين - حسين نادر پور

83-چاپ مقاله « Size Effects in Reinforced Concrete Flanged Shear Walls» در نشريهInternational Journal Civil Engineering ,Vol.7 ,No.1 ,March 2009( با اعتبارISI ) نويسندگان : عليرضا مرتضايی- دکتر علی خيرالدين

84-چاپ مقاله « ٍEffectiveness of Modified Pushover Analysis Procedure for the Estimation of Seismic Demands of Building Subjected …»در نشريه Structural Design of Tall and Special Building   ,مقاله آماده چاپ ( با اعتبار ISI  )- نويسندگان : عليرضا مرتضايی- رونقی - دکتر علی خيرالدين- دکتر غلامرضا قدرتی اميری

85-چاپ مقاله « Seismic Evaluation of FRP Strengthened RC Building Subjected to Near –fault Ground Motion Having Fling Step» در نشريه Composite Structures,Vol.92, Issue.5, April 2010( با اعتبار ISI  )- نويسندگان :عليرضا مرتضايی- رونقی - دکتر علی خيرالدين

86-  تجديد چاپ کتاب تأليفی « آناليز و طراحی ديوارهای برشی » - انتشارات دانشگاه سمنان(تابستان 88)

سال 1387

87-چاپ مقاله « بررسی محل قرار گیری بادبند بر روی رفتار سازه های دوبلکسی (با اختلاف تراز طبقات) با توجه به پدیده ستون کوتاه » در در مجله علمی ترویجی پژوهشنامه زلزله شناسی ومهندسی زلزله ـ سال یازدهم شماره سوم پائیز 1387 شماره مسلسل 41 (با اعتبار علمی ترویجی ISC  ) نويسندگان:   علي امیری - دكترعلي خيرالدين

88- ارائه مقاله « تعيين تعداد بهينه طبقات بادبندي شده در سازه هاي لوله اي بادبندي بلند » در چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تهران ، ارديبهشت 87 - نويسندگان : دكتر علي خيرالدين –روزبه ظهيري هاشمي ( دانشجو)

89-ارائه مقاله « بررسي تأثير محصور كنندگي صفحات FRPدر شكل پذيري اعضاي بتن آرمه » در چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران ، دانشگاه تهران ، ارديبهشت 87 - نويسندگان : دكتر علي خيرالدين- حسين نادر پور –سيد روح ا... حسيني واعظ

90- ارائه مقاله « بهسازي لرزه اي بناي تاريخي مسجد جامع سمنان » در چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران ، دانشگاه تهران ، ارديبهشت 87 - نويسندگان : عليرضا مرتضايي (دانشجو)–دكتر علي خيرالدين

91-ارائه مقاله « مطالعه تأثير عمق دفن بر پاسخ لرزه اي سازه هاي زير زميني مستدير به كمك تحليل ديناميكي گذرا» درچهارمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تهران، ارديبهشت87 - نويسندگان: دكتر علي خيرالدين- پژمان به زرد

92- چاپ مقاله «Nonlinear Finite Element Analysis of Composite RC Shear Walls  » در نشريه Iranian Journal of Science & Technology ,Transaction B, Engineering  ,Vol32 ,No B2 ,April 2008 ,p p 79-89( با اعتبار  ISIايرانی ) نويسندگان : دكتر علي خيرالدين –مهندس حسين نادرپور (دانشجو)

93- ارائه مقاله « ارزيابي لرزه اي ستون هاي پلهاي بتن آرمه تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك » در سومين كنفرانس بين المللي پل، دانشگاه صنعتي اميركبير، 7 الي9 خرداد 87 –نويسندگان: عليرضا مرتضايي(دانشجو) –دکتر علي خيرالدين –غلامرضا قدرتي اميری

94-ارائه مقاله « مدلي براي پيش بيني نحوه تأثير صفحات FRP  بر محصور شدگي ستونهاي پل بتن آرمه » در سومين كنفرانس بين المللي پل ، دانشگاه صنعتي امير كبير ، 7 الي 9 خرداد 87 –نويسندگان: دكتر علي خيرالدين –حسين نادرپور (دانشجو)- سيد روح ا... حسيني واعظ

95-ارائه مقاله « Investigation of the Shear Lag Behavior in Braced Tubular Structures» در CSCE 2008 Annual Conference, 10-13 June 2008, Quebec-(کشور کانادا) نويسندگان :علي خيرالدين –روزبه هاشمی

96-ارائه مقاله « The Effect of Applying Eccentric Load on a Finite Element Model for Slab-Column Connections» در CSCE 2008 Annual Conference, 10-13 June 2008, Quebec- (کشور کانادا) نويسندگان : دكتر علي خيرالدين –سيد روح ا... حسيني واعظ –حسين نادر پور

97-ارائه مقاله «Numerical Evaluation of nonlinear Response of Reinforced Concrete Shear Walls Strengthened with CFRP WRAP» در CSCE 2008 Annual Conference, 10-13 June 2008, Quebec- (کشور کانادا) نويسندگان: دكتر علي خيرالدين- حسين نادر پور - سيد روح ا... حسيني واعظ

98-چاپ مقاله «The effect of Element Size and Plastic Hinge Characteristics on Nonlinear Analysis of R Frames» در نشريه,Transaction B, Engineering ,Vol.32,NoB5,Oct 2008Iranian Journal of Science & Technology( با اعتبار ISIايرانی) نويسندگان : دكتر علي خيرالدين –عليرضا مرتضايی

99-چاپ مقاله « بررسي و مطالعه رفتار غير خطي قاب هاي خمشي بتن آرمه تقويت شده به كمك بادبندهاي فلزي» در نشريه بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران، شماره 2، جلد 19 تابستان 87 (علمي پژوهشي)

100-     ارائه مقاله « ارزيابي مكانيزم خسارت لرزه اي و راهكارهاي مقاوم سازي در ساختمان هاي دوبلكسي بتن مسلح» همايش ملي مقاوم سازي ايران، دانشگاه يزد، شهريور 1387- نويسندگان: دكتر علي خيرالدين - علي كارگران

101-     ارائه مقاله « روش هاي بهسازي لرزه اي ديوارهاي آجري در ساختمانهاي بنايي موجود» در چهاردهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور ، شهريور 87 ، دانشگاه سمنان-  نويسندگان: دكتر علي خيرالدين- محمدحسین ثقفي –سروش صفا خواه

102-     ارائه مقاله « بررسي روش هاي تحليل و طراحي لرزه اي سازه هاي زيرزميني با استفاده از روش طراحي بر اساس تغيير مكان» در چهاردهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور ، شهريور 87 ، دانشگاه سمنان- نويسندگان: دکتر علي خيرالدين- پژمان به زرد

103-     ارائه مقاله « بتن هاي توانمند و ويژه» در چهاردهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور ، شهريور 87 ، دانشگاه سمنان- نويسندگان: : دكتر علي خيرالدين- بزاز –موسويان- عندليب

104-     ارائه مقاله « بررسي اشکالات و ضعف های اجرايی سازه های فولادی » در چهاردهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور ، شهريور 87 ، دانشگاه سمنان- نويسندگان: : دكتر علي خيرالدين- بزاز- شربتی ناوان

105-     ارائه خلاصه مقاله « ارزيابي رعايت ضوابط مربوط به تغييرمكان جانبي نسبي طبقات و طراحي با استفاده از نرم افزار ETABS» در چهاردهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسركشور،شهريور87، دانشگاه سمنان- نويسندگان: : علي خيرالدين- اسمعيلي- بزاز –عابدپور

106-     ارائه مقاله « بررسي سيستم سازه اي ديناميك در سازه هاي بلند » در چهاردهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور ، شهريور 87 ، دانشگاه سمنان- نويسندگان: دكتر علي خيرالدين- حسين نادرپور

107-     ارائه مقاله « عملكرد لرزه اي ساختمانهاي بتن آرمه نامنظم در ارتفاع تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك» در چهاردهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسركشور، شهريور87 ، دانشگاه سمنان-  نويسندگان: عليرضا مرتضايي(دانشجو)- دكتر علي خيرالدين- غلامرضا قدرتی قدرتی

108-         ارائه مقاله « Dynamic measurements of Precast concrete jointed piles in a layered soil» در 8th Int. Conf. on the application of Stress wave theory to piles, 8-10 sep 2008, (شهريور 87) كشور پرتغال –نويسندگان: دكتر عبدالحسين حداد –دكتر علي خيرالدين

109-     ارائه مقاله « بررسي انواع سيستمهاي سازه اي لوله اي در ساختمانهاي بلند»دراولين كنفرانس بين المللي مقاوم سازي لرزه اي، تبريز ،29 مهر الي 1 آبان 87- نويسندگان: حسين جمشيدي ( دانشجو) –دكتر علي خيرالدين

110-     ارائه مقاله « بررسي عوامل موثر در مقاومت فشاري ستون هاي بتني محصور شده با FRP» در اولين كنفرانس بين المللي مقاوم سازي لرزه اي ، تبريز ،29 مهر الي 1 آبان 87- نويسندگان: دكتر علي خيرالدين –حميدرضا صالحيان

111-     ارائه مقاله «Hysteretic Evaluation of Seismic Behavior of RC Shear Walls Strengthened with FRP Sheets» در The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Oct 12-17 2008, China(21الی 26 مهر1387)- نويسندگان: دكتر علي خيرالدين- حسين نادر پور –سيد روح ا... حسيني واعظ

112-     ارائه مقاله « Investigation of Finite Element Model of Slab Column Connections under Eccentric Load» در The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Oct 12-17 2008, China(21الی 26 مهر1387)- نويسندگان: دكتر علي خيرالدين- سيد روح ا... حسيني واعظ - حسين نادر پور

113-     ارائه مقاله «Influence of External steel Plates on the Characteristics of Existing RC Columns under Field Ground …  » در The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Oct 12-17 2008, China(21الی 26 مهر1387)- نويسندگان: عليرضا مرتضايي - دكتر علي خيرالدين- قدرتی اميری

سال 1386

114-     ارائه مقاله « بررسي تأثير فرم معماري بر نحوه آسيب پذيري سازه اي» در اولين كنفرانس سازه و معماري ،دانشگاه تهران30 ارديبهشت الي2 خرداد 86  نويسندگان: دكتر علي خيرالدين–حسين نادر پور –مهندس سيد روح ا... حسيني واعظ

115-     ارائه مقاله « بررسي اثر سيستم مقاوم بر رفتار لرزه اي ستون كوتاه در سازه هاي دوبلكسي بتن آرمه» در كنفرانس ملي مرمت و بهسازي ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان3 الي 4 دي 86 نويسندگان:  علي خيرالدين –غلامرضا قدرتي اميري–علي كارگران

116-     چاپ مقاله « بررسي تأثير محصور شدگي بتن در رفتار غير خطي ديوارهاي برشي بتن آرمه بالدار» در نشريه دانشكده فني،جلد 41 ، شماره6 ،دي 86،صص 725 الي738(با اعتبار علمي–پژوهشي) نويسندگان :علي خيرالدين –عليرضا مرتضايي

117-     چاپ مقاله «Plastic Hinge Rotation Capacity of Reinforced Concrete Beams  »در نشريه International Journal of Civil Engineering-March 2007,No1 Vol5(با اعتبارعلمي پژوهشي) نويسندگان: دكترعلي خيرالدين- حسين نادرپور(دانشجو)

118-     ارائه مقاله « Seismic Retrofitting of A 7 – Story R . C .Building  » در پنجمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ، تهران،23 الي 26 ارديبهشت 86 - نويسندگان : دكتر علي همتي –دكتر علي خيرالدين

119-     ارائه مقاله « بررسي اثرترك خوردگي دررفتارغيرارتجاعي سازه هاي بتن آرمه به كمك آناليز بارافزون » در پنجمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله، تهران ،23 الي 26 ارديبهشت 86 –نويسندگان : دكتر علي خيرالدين –روزبه ظهيري هاشمي

120-     ارائه مقاله « بررسي محدوديت ابعاداعضاي خمشي درساختمانهاي بتن آرمه براساس استاندارد 2800 ودستورالعمل بهسازي لرزه اي » درپنجمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله، تهران،23 الي26 ارديبهشت86 نويسندگان: دكتر علي خيرالدين–سعيد فاميلي

121-     ارائه مقاله «Effects of Confined Concrete Models on Simulating RC Columns Under Monotonic Loading » در پنجمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله، تهران،23 الي26 ارديبهشت86–نويسندگان: عليرضا مرتضايي - دكتر علي خيرالدين

122-     ارائه مقاله « RC Moment Resisting FramesSeismic Design of Beam-Column Joints in» درپنجمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ، تهران،23 الي26 ارديبهشت 86  نويسندگان: عليرضا مرتضايي- دكتر علي خيرالدين

123-     ارائه مقاله « مطالعه و ارزيابي نيروهاي طراحي بر اساس ويرايش هاي دوم و سوم استاندارد 2800 ايران » در سومين كنگره ملي مهندسي عمران ، دانشگاه تبريز، 12/2/86 (به صورت پوستر) –نويسندگان : دكتر علي خيرالدين –سعيد فاميلي

124-     تأليف کتاب « تحليل غيرخطی سازه های بتن آرمه به کمک روش اجزاء محدود » نويسندگان: دکتر علي خيرالدين- عليرضا مرتضايي- انتشارات دانشگاه سمنان –سال 1386

125-     چاپ مقاله « بررسي پارامترهاي مؤثردر تعيين عرض مؤثز بال ديوارهای برشی بتن آرمه بالدار» در نشريه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 19، شماره 1 1386 (با اعتبار علمی - پژوهشی )  نويسندگان : دكتر علي خيرالدين –عليرضا مرتضايي 

126-     چاپ مقاله « Nonlinear Analysis of RC Flanged Shear Walls Considering Tension-Stiffening Effect » در نشريهJournal of Applied Sciences 8(3)( بااعتبارISI)- نويسندگان: عليرضا مرتضايي- دكتر علي خيرالدين

127-     چاپ مقاله « PolymersSlab-Column Connections Strengthened with Carbon Fiber ReinforcedNumerical Analysis of » در نشريه Journal of Applied Sciences 8 (3)( با اعتبار ISI)  نويسندگان: دكتر علي خيرالدين –سيد روح ا... حسيني واعظ –حسين نادر پور

سال 1385

128-     ارائه مقاله «  Seismic Design of Beam – Column Joints in R C Moment Resisting Frames» درFirst European Conference On Earthquake Engineering and Seismology  ,2006 )Geneva, 3-8 Sep12 الي 18 شهريور 85) نويسندگان:عليرضا مرتضايی-دكتر علی خيرالدين 

129-     ارائه مقاله «  Seismic Behavior of Vertically Hybrid Building »در First European Conference On earthquake engineering and seismology  2006) Geneva, 3-8 Sep12 الي18شهريور 85) نويسندگان:دكتر علی خيرالدين –دكتر علی همتی

130-     ارائه مقاله«3-D Nonlinear Analysis for Seismic Assessment of Vertically Mixed Structures»درهمايشIJJSS 2006  ،کشوراندونزی،sep 2006- نويسندگان:دكتر علی همتی- دكترعلی خيرالدين

131-     ارائه مقاله «Nonlinear Finite Element Analysis of RC Shear Walls With Diagonal Web Reinforcement » در هفتمين كنگره بين المللی مهندسی عمران دانشگاه تربيت مدرس تهران18 الي 20  ارديبهشت 85 - نويسندگان: دكتر علی خيرالدين- عليرضا مرتضايي

132-     ارائه مقاله « بررسی تأثير تيپ بندی اعضاء برروی رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمه » در هفتمين كنگره بين المللی مهندسی عمران دانشگاه تربيت مدرس تهران ،18 الي 20  ارديبهشت 85 -  نويسندگان: دكتر علی خيرالدين- مهدی کريمی

133-     ارائه مقاله « مقايسه نتايج تحليل بار افزون سازه های مهار بندی شده با مهار بند های نچسبيده و مهاربندی معمولی» در هفتمين کنگره بين المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربيت مدرس تهران، 18 الي20 ارديبهشت 85  نويسندگان: دكتر علی خيرالدين-سعيد محب شاهدين

134-     ارائه مقاله «Nonlinear Finite Element Analysis of RC Shear Walls Retrofitted Using Externally Bonded Steel Plates and FRP Sheets» در International Structural Specialty Conference1st  - CSCE 2006)كشورکانادا may 2006نويسندگان:A.Kheyroddin -2. H.Naderpour.1(نفردوم دانشجو مي باشد )

135-     ارائه مقاله «Finite Element Analysis of Slab – Column Connections  » در 1st International Structural Specialty -Conference(CSCE 2006)–كشور کانادا may 2006 نويسندگانA. Kheyroddinو  S.R .HoseiniVaez

136-     ارائه مقاله « مقاوم سازی دالهای تخت تحت برش پانچ به کمک FRP»  در اولين همايش بين المللی مقاوم سازی لرزه ای، تهران،  5 الي 7 ارديبهشت 85 - نويسندگان: دكترعلی خيرالدين-مهندس سيد روح الله حسينی واعظ

137-     ارائه مقاله « آسيب پذيری ساختمانهای نامنظم دربرابرزلزله»دراولين همايش بين المللی مقاوم سازی لرزه ای، تهران 5 الي7 ارديبهشت 85 نويسندگان : دكتر علي خيرالدين

138-     ارائه مقاله « استفاده ازFRPدرمقاوم سازی ديوارهای برشی بتن آرمه » در اولين همايش بين المللی مقاوم سازی لرزه ای ، 5 الي 7 ارديبهشت 85 نويسندگان : دكتر علي خيرالدين –مهندس حسين نادرپور

139-     چاپ مقاله « بررسي رفتار غير خطي عرشه پل هاي بتن آرمه به كمك روش اجزاي محدود » در نشريه پژوهشنامه حمل ونقل سال سوم،  شماره چهارم، زمستان 85( با اعتبار علمي–پژوهشي) نويسندگان : دكتر علي خيرالدين –عليرضا مرتضايي

140-     چاپ مقاله « بهسازي لرزه اي يك ساختمان هفت طبقه بتن مسلح موجود به كمك بادبندهاي فولادي هم محور » در نشريه پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله، سال9، شماره4 (با اعتبارعلمي ترويجي) نويسندگان: دكتر علي خيرالدين- علي همتي

141-         تأليف کتاب « آناليز و طراحی ديوارهای برشی » - انتشارات دانشگاه سمنان –چاپ اول 1385

سال 1384

142-     چاپ مقاله «کاربرد سازه ای شيشه در مهندسی ساختمان » در مجله دانشکده مهندسی ،سال چهارم ،جلد نهم ، بهاروتابستان  84 نويسندگان: دكتر علی خيرالدين-پدرام پناهي

143-     چاپ مقاله « بررسی رفتار مهار بندهای نچسبيده به عنوان يک اتلاف کننده انرژی لرزه ای در سازه های فولادی» در مجله دانشکده مهندسی،سال چهارم ، جلد نهم ، بهاروتابستان 84 -  نويسندگان : دكترعلی خيرالدين- سعيد محب شاهدين

144-     چاپ مقاله « بررسی پارامترهای مؤثر بر روی رفتار غير خطی تيرهای عميق بتن آرمه به کمک روش المان های محدود» در نشريه دانشکده فنی ،تبريز، شماره 39 ، تابستان 84 (با اعتبار علمي –پژوهشي ) نويسندگان:دكتر علی خيرالدين-محمد رضا تاجيک

145-     چاپ مقاله « نقد و بررسی ضوابط آئين نامه زلزله ايران در مورد سازه های ترکيبی در ارتفاع » در مجله پژوهشنامه زلزله شناسی ومهندسی زلزله ، تابستان و پاييز 84 (با اعتبار علمي- ترويجي ) نويسندگان: دكتر علی خيرالدين-علی همتي

146-     ارائه مقاله « استفاده از سقف های بادکنکی جهت سبک سازی ساختمانها در برابر زلزله » در اولين همايش بين المللی زلزله و سبک سازی ساختمان ، دانشگاه قم ، مهر 84 -  نويسندگان: دكتر علی خيرالدين- مهندس جواد حداد –سعيد فاميلی

147-     ارائه مقاله « تحليل غير خطي ساختمانهاي بتن آرمه با ديوارهاي برشي سبك » در اولين همايش بين المللی سبک سازی ساختمان و زلزله ، دانشگاه قم ، مهر 84-  نويسندگان : عليرضا مرتضايي، دكتر علي خيرالدين

148-     ارائه مقاله « بررسی نقشه طبقه انتقالی درسختی سازه های ترکيبی در ارتفاع » در دومين کنگره ملی مهندسی عمران –دانشگاه علم و صنعت ايران 20 الي 22 ارديبهشت 1384 - نويسندگان: دكتر علی خيرالدين- مريم صادقی

سال 1383

149-     چاپ مقاله « مطالعه رفتار و بارگذاری لرزه ای گنبد های بتنی مرسوم در ايران» در نشريه دانشکده مهندسی پاييز و زمستان 83 نويسندگان: دكتر علی خيرالدين-عادل ميرحاج( دانشجو )

150-     چاپ مقاله « Investigation of Nonlinear Behavior of T-Shaped Shear Walls» در نشريه International Journal of Civil Engineering .( با اعتبار علمی –پژوهشی) مهر 83 -  نويسندگان: دكترعلی خيرالدين-عليرضا مرتضايی

151-     چاپ مقاله « بررسی رفتار غير خطی قابهای بتن آرمه تقويت شده با بادبند فلزی به کمک روش المانهاي محدود » در مجله بين المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ( با اعتبار علمي –پژوهشي )

152-     ارائه مقاله « اثرات نحوه بار گذاری بر رفتار غير خطی ديوار های برشی » در اولين کنگره ملی مهندسی عمران  NCCE 1383دانشگاه صنعتی شريف ، 22 الي 24 ارديبهشت 83 - نويسندگان: عليرضا مرتضايی - دكتر علی خيرالدين

153-     ارائه مقاله « بررسی رفتار غير خطی اتصالات قاب با اختلاف تراز طبقه در ساختمان های دوبلکسی » در اولين کنگره ملی مهندسی عمران(NCCE 1383)دانشگاه صنعتی شريف،22 الي 24 ارديبهشت 83 -نويسندگان: دكتر علی خيرالدين- عليرضا مير نظامی

سال 1382

154-     چاپ مقاله « بررسی رفتار ساختمان های بتن آرمه تقويت شده به کمک بادبند فلزی » در مجله دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد( با اعتبار علمي- پژوهشي ) سال 15 ، شماره اول،1382 نويسندگان:دكتر علی خيرالدين

155-      ارائه مقاله « تعيين محل بهينه طبقه انتقالی در ساختمان های ترکيبي در ارتفاع » در چهارمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ، تهران، 22 الي 24 ارديبهشت ماه 82 نويسندگان : دكتر علي خيرالدين –علي همتي

156-     ارائه مقاله « استفاده از بادبند های زانويی در مقاوم سازی قاب های بتن آرمه» در چهارمين کنفرانس بين المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله در تهران ، 22 الي 24 ارديبهشت 82-  نويسندگان:ملک محمد رنجبر- دكتر علی خيرالدين - فرحناز ميوه ای

157-     ارائه مقاله « اثر باز شو بر رفتار غير خطی مقاومت تيرهای بتن آرمه» در ششمين کنفرانس بين المللی مهندسی عمران (ICCE2003) دانشگاه صنعتی اصفهان ارديبهشت 82 - نويسندگان:دكتر علی خيرالدين - حميد مظاهری

158-     ارائه مقاله « بررسی رفتار خطی و غير خطی ديوار های برشی Tشکل» در ششمين کنفرانس بين المللی مهندسی عمران(ICCE2003  ) دانشگاه صنعتی اصفهان ، 15 الي 17 ارديبهشت 82 - نويسندگان:علی خيرالدين- عليرضا مرتضايی

159-     ارائه مقاله « محاسبه طول گيرداری تير رابط فلزی و تقويت ناحيه گير داری در ديوارهای برشی کوپله » در ششمين کنفرانس بين المللی مهندسی عمرانICCE2003)  ) دانشگاه صنعتی اصفهان ، 15 الي 17 ارديبهشت 82 - نويسندگان :دكتر علی خيرالدين -دكتر عبدالحسين فريدون- شهرام محضر نيا

 

سال 1381

160-     ارائه مقاله « بهبود رفتار لرزه ای ديوار های برشی با جايگزينی بادبند فلزی در طبقات بالای ساختمان » در اولين کنفرانس ايمن سازی و بهسازی سازه ها ،دانشگاه صنعتی امير کبير ، 16 الي 18 ارديبهشت 81  نويسندگان:دكتر علی خيرالدين - مهدی دربانيان

161-     ارائه مقاله « اثر ايجاد تغييرات در پلان طبقات پايينی سازه در کاهش اثرات نامنظمی در سازه های Lشکل »در هشتمين همايش ملی رفتار سازه ها تحت اثر زلزله،  دانشگاه گيلان ، 8/3/81 - نويسندگان :دكتر علی خيرالدين –جليل عزيزي فر 

162-     ارائه مقاله « بررسی رفتار لرزه ای سيستم سازه ای لوله در لوله در ساختمان های بلند» در هشتمين همايش ملی رفتار سازه ها تحت اثر زلزله ، دانشگاه گيلان ، 8/3/81 - نويسندگان :دكتر علی خيرالدين - مهندس سيد جلال موسوي

163-     پذيرش مقاله « Short - Term Deflection and Flexural Rigidity of Reinforced Concrete Beam» در مجله بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت، نويسندگان:دكتر علی خيرالدين

164-     ارائه مقاله« بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های فلزی بااختلاف تراز» در سومين همايش ملی نقد و بررسی آيين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله«استاندارد 2800» در سالن اجتماعات وزارت مسكن و شهرسازي،تهران –6 الي 7 اسفند ماه 1381 نويسندگان:دكتر علی خيرالدين - عليرضا مير نظامی

165-     ارائه مقاله « نقدی بر تعاريف ساختمان های نامنظم در آئين نامه 2800 ايران » در سومين همايش ملی نقد و بررسی آيين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله «،استاندارد 2800»  در سالن اجتماعات وزارت مسكن و شهرسازي، تهران - 6 الي 7  اسفند ماه 1381 - نويسندگان:دكتر علی خيرالدين –مهندس جليل عزيزی فر

166-     چاپ مقاله « نقش ديوارهاي پركننده در رفتارقابهاي بتن آرمه » در مجله دانشكده مهندسي ، سال اول ،شماره اول81 نويسندگان : دكتر علي خيرالدين

167-     چاپ مقاله « مدل سازي ديوارهاي برشي به كمك روش ستون معادل » در مجله دانشكده مهندسي ، سال اول ،شماره سه و چهار،1381-نويسندگان : دكتر علي خيرالدين –حسين زوار

سال 1380

168-     ارائه مقاله « بررسی رفتار غير خطی قابهای بتن آرمه تقويت شده با بادبند فلزی » در اولين کنفرانس بين المللی بتن و توسعه –مركز تحقيقات ساختمان ومسكن ، تهران ، 10 الي 12 ارديبهشت 80 نويسندگان:دكتر علی خيرالدين

169-     ارائه مقاله « اثراندازه المان درآناليز غيرخطی تيرهای عميق بتن آرمه به کمک روش المان های محدود»در اولين کنفرانس بين المللی بتن وتوسعه،مركزتحقيقات ساختمان ومسكن، تهران،10الي12ارديبهشت80- نويسندگان: دكتر علی خيرالدين- محمدرضا تاجيک

170-     ارائه مقاله « بررسی اندرکنش باد بند فلزی و قاب بتن آرمه در ساختمانهاي بلند »در دومين همايش بين المللي ساختمانهای بلند –دانشگاه علم و صنعت ، 18 الي 19 ارديبهشت 1380 نويسندگان:دكتر علی خيرالدين

171-     ارائه مقاله « بررسی رفتار بادبند های واگرا در قابهای بتن آرمه موجود» در دومين همايش بين المللي ساختمانهای بلند ، دانشگاه علم و صنعت ، 18 الي 19 ارديبهشت 80 - نويسندگان:دكتر علی خيرالدين - مجيد شمخالی مقدم

سال 1379

172-     ارائه مقاله « استفاده مختلط از دو سيستم ديواربرشی و بادبند فلزی در تقويت ساختمان های بتن آرمه  موجود »  در سومين کنفرانس بين المللی بتن ، دانشگاه صنعتی امير کبير ، 12 الي 14 ارديبهشت 79 نويسندگان: دكتر علی خيرالدين

173-     ارائه مقاله « بررسی تأثيرنوع بارگذاری برروی ظرفيت دورانی لولا های خميری تيرهای بتن آرمه» درپنجمين کنفرانس بين المللی عمران ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 19 الي 22 ارديبهشت 79نويسندگان:دكتر علی خيرالدين

174-     تأليف کتاب « بارگذاری سازه ها » نويسندگان:دکتر علی خيرالدين–مهندس علی مسعود انواری–انتشارات دانشگاه سمنان –سال 1379

سال 1378

175-         تأليف جزوه درسی« فرمولهای سازه های بتن آرمه » فروردين 1378

176-     ارائه خلاصه مقاله«سيستمهای مختلف سقفهای بتن آرمه» در سمينار مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان 17/9/78  نويسندگان:دکتر علی خيرالدين

سال 1377

177-         چاپ مقاله « مديريت کاربردی وقت» در مجله فروغ دانش ، شماره اول ، پاييز77 -نويسندگان:دکتر علی خيرالدين

178-         تأليف کتاب « دياگرامهای نيروی محوری، برشي و ممان خمشی» - انتشارات دانشگاه سمنان - نويسندگان:دکتر علی خيرالدين

سال 1376

179-         ارائه مقاله«  Nonlinear  Finite  Element  Analysis  of  Indeterminate RC Structures» در چهارمين کنفرانس بين المللی مهندسی عمران،دانشگاه صنعتي شريف، 14 الي 17 ارديبهشت 76 ، نويسندگان:A.Kheyroddin-2.M.S.Mirza  .1

سال 1369

180-  تأليف کتاب « کاربرد کامپیوتر در مهندسی سازه » - انتشارات دانشگاه سمنان –سال 1369  - نویسندگان: کرمی خانیکی –علی خیرالدین